Tả cảnh sông nước lớp 5 Bài làm Ai sinh ra trong cuộc đời cũng găn sbos với những hình ảnh đẹo, những kia ức về miền quê mình đã…