Tả cây phượng lớp 4 hay Tả cây phượng lớp 4 – Bài làm 1 Ở trên sân trường em có trồng rất nhiều loại cây cho bóng mát như…