Văn mẫu lớp 7

Thua keo này bày keo khác

Thua keo này bày keo khác

Giải thích câu tục ngữ: Thua keo này bày keo khác

Hướng dẫn

Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ

Tùy thuộc vào bản chất của đối tượng mà trong sử dụng ngôn ngữ, thành ngữ thua keo này bày keo khác có những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Với những người có tư tưởng làm việc phục vụ cho lợi ích nhân dân, thành ngữ thua keo này bày keo khác, thể hiện sự kiên trì phấn đấu để đạt mục đích.

Thành ngữ thua keo này bày keo khác bao gồm hai vế kết hợp với nhau, không đòi hỏi tính chặt chẽ một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, trong sử dụng, giữa hai vế người ta có thẻ thêm vào các từ chỉ chủ thể hành động, chẳng hạn như thua keo này ta bày keo khác…

  • ← Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng
  • → Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Xem thêm:  Em hãy chứng minh câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"